Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

 

 

 

A. Gedragsregels

 

 1. De Gebruiker is verplicht de Sportaccommodatie en de daarbij behorende inventaris te gebruiken in overeenstemming met de bestemming, zoals in de overeenkomst beschreven, en na ieder gebruik terug te brengen in de staat waarin de Sportaccommodatie voor het gebruik verkeerde. De gebruikte materialen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden opgeborgen.

 2. Tijdens het gebruik dient Gebruiker gebruik te maken van voor de betreffende activiteit geëigende benodigdheden die geen schade aan de Sportaccommodatie en/of de inventaris kunnen veroorzaken.

 3. Het betreden van andere gedeelten van het Complex dan de Sportaccommodatie of voor publiek toegankelijke ruimtes, of van het Complex buiten de gebruiksuren is niet toegestaan.

 4. De Gebruiker dient onnodige verontreiniging van het Complex te voorkomen. Na het gebruik dient de Sportaccommodatie te worden gezuiverd van alle afval en bezemschoon te worden opgeleverd, zulks ter beoordeling en ten genoegen van de Stichting of de hiervoor aangewezen personen. Indien de Sportaccommodatie niet wordt opgeleverd in een redelijke schoonmaakstaat geschiedt het schoonmaken door Stichting op kosten van de Gebruiker.

 5. Het is Gebruiker zonder toestemming van de Stichting niet toegestaan materialen in het Complex achter te laten of op te slaan.

 6. De Gebruiker of degene die namens hem de leiding heeft, dient elke schade die hij constateert aan het Complex of de eventueel daarbij behorende inventaris zo spoedig mogelijk te melden aan de hiervoor door de Stichting aangewezen personen.

 7. In de Multifunctionele accommodatie mag niet worden gerookt.

 8. Zonder toestemming van de Stichting is het niet toegestaan:

  1. handel te drijven op het Complex;

  2. opstallen, zoals tribunes, tenten, kramen, wagens etc. te plaatsen in of op het Complex;

  3. eigen materialen te plaatsen of voorzieningen te treffen op het Complex;

Afhankelijk van de aard van het gebruik kunnen overigens verdere vergunningen vereist zijn, waarbij nadere voorwaarden kunnen worden gesteld.

 1. Het is niet toegestaan om buiten de kantine, de andere ruimtes op hetzelfde niveau en de aanpalende terrassen alcoholhoudende dranken in de Sportaccommodatie te nuttigen.

 2. Het plaatsen van rijwielen, motorrijtuigen e.d. is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde stallinggelegenheid of op de daarvoor aangewezen plaatsen.

 3. 10. Klachten en/of gebreken dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de Stichting.

 4. De nooduitgangen dienen obstakelvrij bereikbaar te zijn. De Gebruiker is verplicht om voor aanvang van het gebruik te controleren of dit daadwerkelijk het geval is. Mocht dit niet het geval zijn dienen eventuele obstakels te worden verwijderd.

 5. Het organiseren en toezicht houden voorafgaand, tijdens en na afloop van wedstrijden, trainingen en ander gebruik van de accommodatie dient te worden uitgevoerd en/of begeleid door personen die daartoe voldoende kennis en ervaring hebben.

 

 

B. Aansprakelijkheid en verdere bepalingen

 

 1. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het ordelijk gedrag van de door hem tot het Complex toegelaten leden, gasten van leden en genodigden.

 2. De Gebruiker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan het Complex en de inventaris, die is ontstaan tijdens het gebruik. Gebruiker dient de schade onmiddellijk aan de Stichting te melden.

 3. Gebruiker dient en ervoor te zorgen dat het wettelijk maximaal toegestane aantal aanwezigen in de Sportaccommodatie van 881 personen – waarvan maximaal 465 in de kantine - niet wordt overtreden.

 4. De Stichting is niet aansprakelijk voor:

   1. enige schade of letsel door welk toeval of ongeval dan ook toegebracht aan de Gebruiker of door hem tot het Complex toegelaten personen tijdens of door het gebruik van het Complex en/of de inventaris;

   2. het vermissen van of beschadigingen aan eigendommen van de Gebruiker of van door hem tot het Complex toegelaten personen;

behoudens het geval waarin schuld of opzet van De Stichting door Gebruiker wordt aangetoond.

 1. De Stichting of de door haar aangewezen personen hebben het recht ieder, die op enigerlei wijze de goede orde verstoort of handelt in strijd met enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, van c.q. van het Complex te verwijderen.

 2. De Stichting is bevoegd om Gebruiker het gebruik van het Complex te ontzeggen. Hiervan zal tenminste 14 dagen van te voren schriftelijk mededeling worden gedaan aan de Gebruiker, met duidelijke opgaaf van redenen. Redenen kunnen zijn:

   1. slechte staat waarin het Complex verkeert;

   2. uitvoering van urgente onderhoudswerkzaamheden aan het Complex;

Van de regel dat dit tenminste 14 dagen van tevoren schriftelijk moet geschieden kan in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken.